Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật
Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
1 Số chương 180 Lượt đọc 13 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Thể loại

Giới thiệu

Giới thiệu sách Phật học Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Ngài Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường phụng chiếu dịch ra chữ Hán

Ta nghe như vầy : Một thuở nọ Đức Bạc Già Phạm ở tại núi Thứu Phong, trong thành Vương Xá, cùng với các bậc đại Bí-sô đều câu hội đông đủ.

Khi ấy, đại trí Xá Lợi Tử là bậc tối thắng trong hàng pháp tướng, vì nặng lòng thương cõi thế gian, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai bên hữu, và gối bên mặt quỳ xuống sát đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Thế Tôn! Con nay muốn thưa hỏi một ít chuyện, xin Phật vui lòng nghe cho.

Phật nói với Xá Lợi Tử : “Tùy theo chỗ ngươi hỏi Ta sẽ nói cho mà nghe”. Tức thời, Xá Lợi Tử đọc bài tụng mà hỏi Thế Tôn rằng : “Đức Đạo sư thọ ký cho Phật hạ sanh sau này, danh hiệu Từ Thị, như trong Kinh đã nói : xin đấng Nhơn Trung Tôn, phân biệt lại lời tụng, con nay vui muốn nghe, thần thông oai đức kia”.

Phật bảo Xá Lợi Tử phải định tâm lắng nghe : “Ta vì ngươi bày tỏ chuyện Từ Thị sau này”.

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!