ôn nhu ẩn nhẫn công x chính trực bình tĩnh tổ trọng án đội trưởng thụ