mỗi ngày đều rất hung dữ nóng tính tạc mao công x mỗi ngày đều rất tang túi khóc thuận mao thụ